Udal gobernuko batzarra

Buru den alkateak eta berak libreki kide gisa izendatutako zinegotziek osatzen dute.

Zinegotzien kopurua ezin daiteke izan horien legezko kopuruaren herena baino handiagoa.

Tokiko Gobernu Batzarraren bileren data eta ordua: astearteetan, 09:00etan, abuztuan izan ezik.

Tokiko Gobernu Batzarreko kideak

 • Keltse Eiguren Alberdi And.
 • Irantzu Uriarte Gómez And.
 • Álvaro González Pérez Jn.
 • Ignacio Uriarte Gorostiaga Jn.
 • Janire Ocio Celada And.
 • Iñigo Urkitza Yáñez Jn.
 • Carmen Díaz Pérez And.
 • Juan Manuel González Mosquera Jn.

Eskumenak

Udal Gobernuko Batzarraren esku uztea, egoki diritzonean Alkatetzak jarduera pertsonala izateko erreserba utzi gabe eta batzorde horri adieraztea beste betekizunik gabe, honako eskurantzak erabiltzea:

 • Plangintza orokorra garatzeko plangintzako tresnen, Osoko Bilkurari espresuki egotzi gabekoen, onespenak, bai eta hirigintza kudeatzeko tresnen eta urbanizatzeko proiektuenak ere.
 • Oin berriko eraikuntza-obrak eta oin berriko mota guztietako instalazioak ezartzeko obretarako lizentziak ematea
 • Lehendik dauden edozein motatako etxe, eraikin eta instalazioak handitzeko obretarako lizentziak ematea.
 • Getxoko udalerriko babestutako hirigintza-ondarea osatzen duten eraikinetan erabateko esku-hartzearen izaera duten obrak eta babestu beharreko elementuei edo zatiei eragiten dieten bestelako obra partzialetarako lizentziak ematea.
 • Eraikuntzen eraispenerako lizentziak ematea.
 • Alkatetzaren eskumenekoak diren sektore publikoko kontratuei buruzko araudiari lotutako espedienteei buruzko akordioak, honako kasu hauetan izan ezik: kontratu txikiak, azken ziurtagiriak onartzea, bermea itzultzea eta segurtasun- eta osasun-planak onartzea.
 • Alkatetzaren eskumenekoak diren ondarearekiko espedienteei buruzko erabakiak, kontratuak 30.000 euro baino gehiagoko sarrerak edo gastuak ez dituztenak badira, baita ere udal eraikinak erabiltzeko baimenak eta lagapenak 4 urte baino gehiago ez dirautenak badira.
 • Alkatetzaren eskumenekoak diren espedienteei buruzko erabakiak nahitaezko desjabetzea burutzeagatik.
 • 30.000 euro baino gehiagoko gastuak baimentzea eta xedatzea eragiten duten erabakiak, I. kapituluari (Langileak) dagozkion gastuak eta kontratu txikiak izan ezik.
 • Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakiei buruzko administrazio-errekurtsoak ebazteko erabakiak.Plangintza orokorra garatzeko plangintzako tresnen, Osoko Bilkurari espresuki egotzi gabekoen, onespenak, bai eta hirigintza kudeatzeko tresnen eta urbanizatzeko proiektuenak ere.

- 3339/2023 Dekretuaz xedaturik Gobernu Batzarreko kideak izendatzea, batzarren araubidea ezartzea eta ahalmenak eskuordetzea: BAO
- Berenganatzea, Alkatea honenganako dekretuaz: dekretua
- 3355/2023 Dekretuaz xedaturik Alkatetzak ezkontza zibilak egiteko dituen eskurantzak udaleko Tokiko Gobernu Batzarreko kideen esku uztea: BAO
- 3501/2023 Dekretuaz xedaturik Tokiko Gobernu Batzarreko kide berriak izendatzea: BAO

Gobernu Batzordeen erabakiak (laburpenak)

Ayuntamiento

Udaketxea

Foruak Kalea, 1
48992 (Algorta) Getxo