Araudia

Ordenantza fiskalak eta ez-fiskalak, arautegiak, estatutuak, instrukzioak, dekretuak, kontingentzia-planak, barne-araudia eta ebazpen judizialak.

Jesusen Bihotza udal egoitza

Dokumentua

Getxo Kirolak TEA-n zerbitzuak emateagatik eta kirol eta kultur jarduerak egiteagatik

Dokumentua

Zerga kudeaketa, bilketa eta ikuskaritza Dokumentua

Prezio publikoak

Dokumentua

Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzea Dokumentua
Estolderia Dokumentua
Jarduera eta instalazioekin lotutako zerbitzuak eta establezimenduak irekitzea Dokumentua
Hirigintza  eta Obra Lizentziak ete beste Zerbitzu Tekniko Dokumentua
Administrazio-agiriak Dokumentua
Ekonomi jarduerak Dokumentua
Ondasun Higiezina Dokumentua
Hiri Lurren Balio Gehikuntza Dokumentua
Eraikuntza, Instalazio eta Obrak Dokumentua
Trakzio Mekanikodun Ibilgailuak Dokumentua
Udal hilerria Dokumentua
Kontrolik gabeko abereak biltzea Dokumentua
Udal Merkatuak Dokumentua
Udaltzaingoak dekomisatutako gauzak kentzeko, garraiatzeko, zaintzeko eta gordetzeko zerbitzu berezia Dokumentua
Ibilgailuak bide publikotik kentzeagatiko eta udal lokaletan edukitzea Dokumentua
Gizarte ongizate eta osasun publikoa Dokumentua
Hezkuntza Bereziak Dokumentua
Udal Herri Jabaria Dokumentua
Aquariuma Dokumentua
Ludoteka Dokumentua
Autotaxi eta Alogerako gainerako ibilgailuak
EGUNERAKETA - 2024ko Auto-taxiko bidaiarien hiri-garraiokko zerbitzu publikoari aplikatu beharreko tarifak

Dokumentua
Eguneraketa

Kaleen zerrenda, zerga ondorioetarako Dokumentua

Getxoko Andrés Isasi udal musika eskola

Dokumentua
Enpresa-proiektuetarako diren Udalaren espazioak okupatzea Dokumentua
Bizikletak mailegatzeko eta bizikleta pribatuak aparkatzeko zerbitzuak Dokumentua
Ordenantzak eta erregelamenduak egiteko prozedurari eta arau-egutegiari buruzko instrukzioa

Dokumentua

Aldaketa

Getxon turismo-ibilgailuetan bidaiariak garraiatzeko hiriko zerbitzu publikoari buruzko Ordenantza (TAXIAK). BERRIA

Dokumentua

Lehendik dauden egoitza-eraikinentan irisgarritasuna gauzatzeko baldintzak arautzen dituen Udal Ordenzantza.

Dokumentua

Ostalaritza eta merkataritza jarduerari lotutako erabilera publikoko espazioaren okupazioa arautzen duen Udal Ordenantza

Dokumentua

 Lur-zatien itxitureak

Udalbatzak 1948ko martxoaren 4an onetsi zituen eraikuntza ordenantzetatik gaur egun indarrean dagoen artikulu bakarra 20. artikulua da, eta lur-zatien itxituretan bakarrik du eragina.  

Dokumentua
Hirigintza-lizentziei eta komunikatutako eginduak Dokumentua
Lehendik dauden egoitza-eraikinetan igogailuak jartzeko baldintzak Dokumentua
Udal etxebizitza tasatua Dokumentua
Ostalaritza establezimenduak eta antzekoak Dokumentua
Udal plangintzako aholku batzordea Dokumentua
Telefonia mugikorreko estazio baseak jartzeko eta horien jarduerarako baldintzak araupetzea Dokumentua
Zaratak eta dardarak Dokumentua
Ibilgailuek sortutako zarata Dokumentua
Hiri garbitasuna Dokumentua
Bastidoreetan eta beste elementu batzuetan kanpo publizitatea jartzea Dokumentua

Dirulaguntzen emakida

Gizarte Kohesioaren Arloko dirulaguntzen prozeduren izapidetze telematikoaren luzamendua zabaltzea

Dokumentua

Dekretua

Fatxadan sartutako baina eraikuntzaren parte ez diren elementuak eta kanpoko publizitatea Dokumentua
Trafikoaren, usarioen eta segurtasunaren antolaketa hiribide publikoetan Dokumentua

Lokalak etxebizitza bihurtzea

Eranskina (BAO: 2022/03/04): Beheko solairuak eraldatzea debekatuta dagoen eremuak

Dokumentua

Eranskina

Aparkamendu araupetuak Dokumentua
Egoitzazko eraikinetako igogailuen ezarrera Dokumentua
Animaliak edukitzea eta babestea Dokumentua
Aldizkari eta litxarrerien kioskoak Dokumentua

Hilerria BERRIA (2023/04/28)

Dokumentoa

“Manuel Gainza" aparkalekuko barne arautegia

Dokumentua

Udal araudi organikoa

Aldaketa partziala (2019/08/03)
Eranskina (DN 355): Osoko bilkurarako mozioak aurkeztea (ALDATUA)

Dokumentua

Dokumentua
Eranskina

Udal Komunikabideen funtzionamendua Dokumentua
Udal Merkatuak Dokumentua
Udaltzaingoa Dokumentua
Agiritegia BERRIA Dokumentua
Ereaga hondartza eta Algortaren arteko igogailuaren erabiltzaileena Dokumentua
Hilerria Dokumentua
Nagusien Etxea Dokumentua
Ohoreen eta bereizgariena Dokumentua
Adineko pertsonentzako babespeko apartamentuak Dokumentua

"Getxoko Kultur Etxea" Tokiko Erakunde Autonomoa

Aldaketa partziala (2019/08/03)

Dokumentua

Dokumentua

Getxoko Andrés Isasi Udal Musika Eskola Tokiko Erakunde Autonomoa

Aldaketa partziala (2019/08/03)

Dokumentua

Dokumentua

"Getxo Kirolak" Tokiko Erakunde Autonomoa 

Aldaketa partziala (2019/08/03)

Dokumentua

Dokumentua

"Getxoko Jesusen Bihotz Sakratuaren Udal Egoitza " Udal Erakunde Autonomoa 

Aldaketa partziala (2019/08/03)

Dokumentua

Dokumentua

Nagusien Etxea eguneko egoitza Dokumentua

 Ziurtagiri edo kontsulta-orri kolektiboak jailkutzeko jarraibidea adin nagusiko bizikideek baimenik ematen ez duten kasuan

 Jarraibidea

Indarrean dagoen hiri-antolamendurako plan orokorraren araberako zenbait berriztatze edo eraikitze jarduera interpretatzeko instrukzioa / Eranskina

Dokumentua

Eranskina

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren (gainbalioaren) gaineko zergaren kudeaketari buruzko instrukzioa

Dokumentua

Ekitaldiak burutze aldera, azpiegiturak jarri ahal izateko elkargo baten ikus-onaspena exijitze

Dekretua

Eranskina

Hilerria. Ehorzketa-Unitateak esleitzeko jarraibideak

Dekretua

Antolamenduko plan orokorrarekin bat ez datozen eraikinetan onar daitezkeen esku-hartzeak zehasteko instrukzioa

Dekretua
Anexo

Segurtasun Eskema Nazionalera Egokitzeko Udal Plana abian jartzea, rolak esleitzea eta Getxoko Udaleko Informazioaren Segurtasunerako Batzordea sortzea eta eginkizunak esleitzea.

Dekretua

Getxoko Udalaren 2023-2027 Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartzea

Dekretua

Getxoko Udalaren Barne Informazio Sistema sortzea

Dekretua

Eranskina

Getxo 30. Zirkulazio-abiaduraren muga ezartzea eta seinaleztatzea 30 km/h, udalerriko hiri-bilbe ia osoan Getxokoa

Dekretua

Krisi-mahaia eratzeko arduradun diren langileen izendapena (2020/1518)

Dekretua

Plaza Txikiari izen aldaketa

Dekretua

2021. urteko Covid-19rako kontingentzia-plana (Romo Kultur Etxea)

Plan

2021. urteko Covid-19rako kontingentzia-plana (Algortako Kultur Etxea)

Plan

Getxoko Udaleko Arautegia, Sektore Publikoaren Barne Kontrolari buruzkoa (2019-11-28ko 183. Osoko Bilkuraren erabakiak onartua.) Atautegia
I. Eranskina. Aurretiko fiskalizazio mugatua AFMOB. Espedienteak. Oinarrizko Betekizunak (3. bertsioa) Eranskina
II. Eranskina. Fiskalizazio-txostenen edo aurretiko esku hartzeen ereduak.  Eranskina
III. Eranskina. Funtzio kontu-hartzailearen omisio-espedienteak izapidetzeko ereduak FKO Eranskina

2024. urtea  
Bilboko Administrazioarerkiko Auzien 3. Epaitegia. 144/2024. Maiatzak 15 Ebazpena
Bilboko Administrazioarekin Auzien 3. Epaiegia. 000132/2024. Maiatzak 1 Ebazpena
Bilboko Administrazioarerkiko Auzien 5. Epaitegia. 87/2024. Apirilak 4 Ebazpena
Bilboko Administrazioarerkiko Auzien 6. Epaitegia. (Zaharra). 8/2024. Martxoak 11 Ebazpena
Bilboko Lan-arloko 7. zk.ko Epaitegia. 000056/2024. Otsailak 20 Ebazpena
Bilboko Administrazioarekiko Auzien 2.zk.ko Epaitegia. 000055/2024. Otsailak 19 Ebazpena
Getxoko Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3.zk.ko epaitegia. 000024/2024. Urtarrilak 29 Ebazpena
Bilboko Lan-arloko 7. zk.ko Epaitegia. 000024/2024. Urtarrilak 12 Ebazpena
 2023. urtea  
Bilboko Administrazioarerkiko Auzien 2. Epaitegia. 000207/2023. Abenduak 28 Ebazpena
Bilboko Administrazioarekiko Auzien 3. zenbakiko epaitegia. 000197/2023. Abenduak 14 Ebazpena PDF
Bilboko Adminsitrazioarekiko Auzien 5 zenbakiko Epaitegia. Bilbo. 161/2023. Azaroak 23 Ebazpena PDF
Bilboko Lan Arloko 1 zenbakiko Epaitegia.563/2023. Azaroak 7 Ebazpena PDF
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazio-Auzien Kasazio Atala. 016/2023. Azaroak 2 Ebazpena PDF
Euskal Herriko Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien aretoa. 00453/2023. Urriak 6 Ebazpena PDF
Euskal Herriko Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien aretoa. 00454/2023. Urriak 5 Ebazpena PDF
Bilboko Adminsitrazioarekiko Auzien 1 zenbakiko Epaitegia. Bilbo. 137/2023. Urriak 3 Ebazpena PDF
Bilboko Adminsitrazioarekiko Auzien 3 zenbakiko Epaitegia. Bilbo. 139/2023. Irailak 26 Ebazpena PDF
Bilboko lan-arloko 4. zenbakiko auzia. 000208/2023. Irailak 25 Ebazpena PDF
Bilboko Adminsitrazioarekiko Auzien 1 zenbakiko Epaitegia. Bilbo. 64/2023. Ekainak 27 Ebazpena PDF
Bilboko Adminsitrazioarekiko Auzien 2 zenbakiko Epaitegia.119/2023. Uztailak 26 Ebazpena PDF
Bilboko Adminsitrazioarekiko Auzien 5 zenbakiko Epaitegia. 67/2023. Uztailak 14 Ebazpena PDF
Bilboko Adminsitrazioarekiko Auzien 1 zenbakiko Epaitegia. 11.Dekretua. Uztailak 11 Ebazpena PDF
Euskal Herriko Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien aretoaren. Apelazio-errekurtsoa. 363/2023. Uztailak 6 Ebazpena PDF
Bilboko Adminsitrazioarekiko Auzien 3 zenbakiko Epaitegia.107/2023. Ekainak 30 Ebazpena PDF
Bilboko Adminsitrazioarekiko Auzien 1 zenbakiko Epaitegia.105/2023. Ekainak 30 Ebazpena PDF
Bilboko Adminsitrazioarekiko Auzien 5 zenbakiko Epaitegia. 60/2023. Ekainak 26  Ebazpena PDF
Bilboko Adminsitrazioarekiko Auzien 5 zenbakiko Epaitegia. 55/2023. Ekainak 20 Ebazpena PDF
Euskal Herriko Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien aretoaren. Apelazio-errekurtsoa. 321/2023. Ekainak 19 Ebazpena PDF
Euskal Herriko Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien aretoaren. Apelazio-errekurtsoa.254/2023. Ekainak 16 Ebazpena PDF
Euskal Herriko Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien aretoaren. Apelazio-errekurtsoa. 275/2023. Ekainak 9 Ebazpena PDF
Bilboko Lan Arloko 3 zenbakiko Epaitegia. 129/2023. Ekainak 6 Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Lan arloko aretoa. Doktrina bateratzea. 4228/2022. Maiatzak 23 Ebazpena PDF
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Apelazio-errekurtsoa. 248/2023. Maiatzak 16 Ebazpena PDF
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia. Lan arloko aretoa. Erregutze-errekurtsoa.  1227/2023. Maiatzak 16 Ebazpena PDF
Bilboko lan-arloko 6 zk.ko epaitegia. 000149/2023. maiatzak 5 Ebazpena PDF
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia. Administrazio-auzietako salaren 1. atala. Apelazio-errekurtsoa 0000082/2023. Apirilak 30 Ebazpena PDF
Bilboko Administrazioarekiko Auzien 3 zenbakiko Epaitegia. 000077/2023. apirilak 24 Ebazpena PDF
Bilboko Adminsitrazioarekiko Auzien 3 zenbakiko Epaitegia. 000098/2023. apirilak 17 Ebazpena PDF
Bilboko lan-arloko 3 zk.ko epaitegia. 000087/2023. martxoak 23 Ebazpena PDF
Bilboko Lan-arloko 8. zk.ko Epaitegia. 00119/2023. martxoak 8 Ebazpena PDF
Bilboko Adminitrazioarekiko auzien 3. zenbakiko epaitegia. 000049/2023. martxoak 7 Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzia. Lehenengo sekzioa. Probidentzia Ebazpena PDF
 Euskal Herriko Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien aretoaren 3. sekzioa. Apelazio-errekurtsoa 000805/2022. otsailak 23 Ebazpena PDF
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sala de lo contencioso administrativo. Recurso de apelación 0000225/2022. 8 de febrero Ebazpena PDF
Juzgado de lo contencioso-administrativo Nº1. Bilbao. 15/2023. 3 de febrero Ebazpena PDF
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sala de lo contencioso administrativo. Recurso de apelación 0000550/2021. 17 de enero Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien sala. Probidentzia. 2022/50/6. Urtarrilak 11 Ebazpena PDF
EAEko Justizia Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien sala. Apelazio-errekurtsoa. 00000881/2022. Urtarrilak 9 Ebazpena PDF
Juzgado de lo contencioso-administrativo Nº1. Bilbao. 02/2023. 5 de enero Ebazpena PDF
 2022. urtea  
EAko Auzitegi Nagusian. Lan arloko aretoa. Erregutze errekursoa. 2489/2022. Azaroak 29 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 000095/2022. Azaroak 28 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbo. 233 / 2022. Azaroak 15 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbo. 198 / 2022. Azaroak 7 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbo. 195 / 2022. Azaroak 4 Ebazpena PDF
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi nagusia. Administrazioarekiko Auzietako Aretoa. Apelazio-errekurtsoa 949/2019. Urriak 31 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. 168 / 2022. Irailak 29 Ebazpena PDF
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi nagusia. Administrazioarekiko Auzietako Sala. Apelazio-errekurtsoa 132/2022. 329/2022. Irailak 22 Ebazpena PDF
Gizarte arloko 8. epaitegia. Bilbo. 409 / 2022. Irailak 22  Ebazpena PDF
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa. 132/2022. Irailak 21 Ebazpena PDF
Administraziorekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 150/2022. Abuztuak 4 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 143 / 2022. Uztailak 21 Ebazpena PDF
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Apelazio-errekurtsoa. 683/2020. Uztailak 19 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 133 / 2022. Uztailak 14 Ebazpena PDF
EAko Auzitegi Nagusian. Administrazioarekiko Auzietako Sala. 343 /2022. Uztailak 13 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 2. epaitegia. Bilbo. 110 / 2022. Ekainak 29 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 70 / 2022. Ekainak 27 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 102/2022. Ekainak 23 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 95 / 2022. Ekainak 15  Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbao. 99/2022. Ekainak 6 Ebazpena PDF
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi nagusia. Administrazioarekiko Auzietako sala. 288/2022. Maiatzak 24 Ebazpena PDF
Gizarte arloko 1. zenbakiko epaitegia. Bilbao. 175/2022. Maiatzak 3 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. 68/2022. Maiatzak 10 Ebazpena PDF
Adminsitrazioarekiko auzien 6. epaiegia. Bilbao. 49/2022. Maiatzak 19 Ebazpena PDF
Gizarte arloko 8. zenbakiko epaitegia. Bilbao. 139/2022. Martxoak 28  Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo.47/2022. Martxoak 23 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 6. epaitegia. Bilbo. 37/2022. Martxoak 17 Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzietarako gela, lehenengo sekzioa. Probidentzia. 6750/21. Martxoak 16 Probidentzia PDF
Administrazioarekiko auzien 2. epaitegia. Bilbo. 23/2022. Martxoak 14 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbo.7/2022. Urtarrilak 28 Ebazpena PDF
Bilboko lan arloko 3. zenbakiko epaitegia. 23/2022. Urtarrilak 18 Ebazpena PDF
 Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko Auzietako Sala. Apelazio-errekurtsoa 698/201. 8/2022. Urtarrilak 17  Ebazpena PDF
2021.urtea  
 Administrazioarekio auzien 5. epaitegia. Bilbao. Abenduak 27  Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 1go epaitegia. Bilbao. 219/2021. Abenduak 21  Ebazpena eta Autoa
 Administrazioarekiko auzien 2. epaitegia. Bilbao. 229/2021. Abenduak 20  Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. 170/2021. Azaroak 29 Ebazpena
 Bilboko lan-arloko 11. zenbakiko epaitegia. Bilbao. 585/2021. Azaroak 18  Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbao. 228/2021. Azaroak 15 Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. 156/2019. Azaroak 04 Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 1go epaitegia. Bilbao. 250/2019. Azaroak 02 Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. 150/2020. Urriak 28 Ebazpena
 EAko Auzitegi Nagusian. Gizartearekiko auzia. 410/2021. Urriak 27 Ebazpena
EAko Auzitegi Nagusian. Gizartearekiko auzia.  646/2020 apelazio-errekurtsoa. 357/2021. Urriak 26 Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 192/2020. Urriak 25 Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 201/2020. Urriak 25 Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 132/2021 Urriak 19 Ebazpena
 EAko Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzia. 448/2015. Urriak 19 Ebazpena
 EAko Auzitegi Nagusian. Gizartearekiko auzia. 569/2021. Urriak 18 Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. Urriak 13 Ebazpena
 EAko Auzitegi Nagusia. Erregutze errekurtsoa.317/2021. Ebazpena. Urriak 6 Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. 93/2021. Irailak 29 Ebazpena
 

Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbo. 182/2021. Irailak 27

Ebazpena
 Gizarte arloko 5. epaitegia. Bilbao. 329/2021. Irailak 23 Ebazpena
 Gizarte arloko 5. epaitegia. Bilbao. 320/2021. Irailak 17 Ebazpena
 

Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 83/2021. Irailak 17

 Ebazpena
 

Administrazioarekiko auzien 1go epaitegia. Bilbo. 165/2021. Irailak 13

 Ebazpena
 Getxoko lehen auzialdiko eta instrukzioko 6. zanbakiko epaitegia. 190/2021. Irailak 07 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 1go epaitegia. Bilbo. 153/2021. Irailak 01  Ebazpena
 

Administrazioarekiko auzien 1go epaitegia. Bilbo 250/2019. Uztailak 12

 Ebazpena
Administrazioiko auzien 2. epaitegia. Bilbo. 106/2021. Ekainak 28 Ebazpena
Administrazioko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 105/2021. Ekainak 21 Ebazpena
 EAko Auzitegi Nagusia. Erregutze errekurtsoa. 237/2021. Ebazpena. Ekainak 10 Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbao. 122/2021. Ekainak 3  Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. 66/2021. Maiatzak 28  Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 1go epaitegia. Bilbao. 29/2021. Maiatzak 27  Ebazpena
 EAko Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 460/2021. Maiatzak 26  Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. 63/2021. Maiatzak 26  Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 71/2021. Maiatzak 19 Ebazpena PDF
 Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. 61/2021. Maiatzak 19  Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbao. 60/2021. Maiatzak 12 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 53/2021. Maiatzak 10 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 64/2021. Maiatzak 10 Ebazpena PDF
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi nagusia. Administrazioarekiko Auzietako sala. 137/2021. Apirilak 22 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 43/2021. Apirilak 20 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbao. 73/2021. Apirilak 19 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 40/2021. Apirilak 13 Ebazpena PDF
 Lan arloko 10. epaitegia. Bilbao. 163/2021. Apirilak 8 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbo. 69/2021. Apirilak 7 Ebazpena PDF
 Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 60/2021. Martxoak 31  Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 2. epaitegia. Bilbo. 40/2021. Martxoak 31  Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 126/2021. Martxoak 26 Ebazpena PDF
Lan arloko 1. epaitegia Bilbo. 16/2021. Martxoak 10 Ebazpena PDF
Administazioareriko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 38/2021. Martxoak 10 Dekretua PDF
Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 41/2021. Martxoak 3 Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien sala. Lehen atala. Probidentzia. 6290/2020. Otsailak 25 Probidentzia PDF
Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 33/2021. Otsailak 19 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 65/2021. Otsailak 18 Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien sala. Lehen atala. 6289/2020. Otsailak 18 Probidentzia PDF
Lan Arloko 1. Epaitegia. Bilbo. 55/2021. Otsailak 16 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 10/2021. Otsailak 12 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbo. 13/2021. Otsailak 10 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbao. 26/2021. Otsailak 9 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbo. 16/2021. Otsailak 08 Ebazpena PDF
 Administrazioarekiko auzien 1go epaitegia. Bilbo. 22/2021. Otsailak 04  Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien hirugarren sala. Saila: lehengoa. Kasazio errekurtsoa: 6196/2020. Otsailak 4  Ebazpena PDF
Lan Arloko 11. Epaitegia. Bilbo. 43/2021. Urtarrilak 26 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 13/2021. Urtarrilak 21 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Urtarrilak 20 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbo. 20/2021. Urtarrilak 14 Ebazpena PDF
 2020.urtea  
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 231/2020. Abenduak 15 Ebazpena PDF
Administraziarekiko auzien 2.epaitegia. Bilbo. 149/2020. Abenduak 10 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 223/2020. Abenduak 7 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 109/2020. Abenduak 7 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 2. epaitegia. Bilbo. 145/2020. Abenduak 2 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 211/2020. Azaroak 23 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 128/2020. Azaroak 12 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 43/2020. Azaroak 5 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 42/2020. Azaroak 5 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 2. epaitegia. Bilbo. 78/2020. Urriak 13 Ebazpena PDF
Lan Arloko 7. Epaitegia. Bilbo. 402/2020 Dekretua. Urriak 8 Ebazpena PDF
Lan Arloko 4. Epaitegia. Bilbo. 458/2020 Dekretua. Urriak 8 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. 1110/2020 Erregutze errekurtsoa. Urriak 6 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 28/2020 Auto. Urriak 6 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 416/2020 Apelazio errekurtsoa. 266/2020. Irailak 24 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 292/2019 Apelazio errekurtsoa. 289/2020. Irailak 23 Ebazpena PDF
 Administrazioarekiko auzien 2. epaitegia. Bilbo. 77/2020. Irailak 21 Ebazpena PDF
 Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 167/2020. Irailak 17 Ebazpena PDF
 Lan Arloko 1. Epaitegia. Bilbo. 164/2020. Irailak 3 Ebazpena PDF
 Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo.112/2020. Irailak 2 Ebazpena PDF
 Administrazioarekiko auzien 5. apaitegia. Bilbo. 15/2020. Uztailak 24 Ebazpena PDF
 EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 233/2020. Uztailak 7 Ebazpena PDF
 EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. 296/2020. Uztailak 15  Ebazpena PDF
 Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 139/2020. Uztailak 10  Ebazpena PDF
 EAEko Juztiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 620/2018. Ekainak 30 Ebazpena PDF
 EAEko Juztiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 569/8. Ekainak 30  Ebazpena PDF
 Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbao. 60/2020. Ekainak 25 Ebazpena PDF
 Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbao. 319/2019. Ekainak 25  Ebazpena PDF
inistrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Bilbo. 16/2020. Ekainak 18 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 183/2020. Ekainak 16 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 79/2020. Maiatzak 18 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbao. Maiatzak 15. Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbao. 72/2020. Apirilak 23 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 70/2020. Apirilak 8 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 67/2020. Apirilak 4 Ebazpena PDF
Lan Arloko 11. Epaitegia. Bilbo. 96/2020. Martxoak 16 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 59/2020. Otsailak 18  Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 101/2020. Martxoak 4 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 50/2020. Martxoak 3 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Bilbo. 31/2020. Otsailak 19 Ebazpena PDF
Auzitegi gorena. Lan aroloko sala. Doktrina bateratzea. 913/2019. Otsailak 11 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 21/2020. Otsailak 5 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 5. Epaitegia. Bilbo. 22/2020. Urtarrilak 28 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 2. Epaitegia. Bilbao. 8/2020. Urtarrilak 22 Ebazpena PDF
Getxoko 1. auzialdiko eta 1. instrukzioko epaitegia. ZULUP. 3/2020. Urtarrilak 21 Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Tribunal Supremo. Lan arloko sala. Sala de los Social. Doktrina bateratzea: 993/2019. Urtarrilak 15 Ebazpena PDF
 2019.urtea  
Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbo. 249/2019. Abenduak 30 Ebazpena PDF
Lan Arloko 2. Epaitegia. Bilbo. 336/2019. Abenduak 4 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbo. 189/2019. Azaroak 29 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 2. Epaitegia. Bilbo. 216/2019. Azaroak 22 Ebazpena PDF
Lan Arloko 9. Epaitegia. Bilbo. 310/2019. Azaroak 21 Ebazpena PDF
Lan Arloko 4. Epaitegia. Bilbo. 711/2019 Dekretua. Azaroak 18 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. (Erkidegoko kasazio errekurtsoaren atal berezia) 116/2019. Auto. Azaroak 11 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 5. Epaitegia. Bilbo. 99/2019 Dekretua. Urriak 23 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Apelazio errekurtsoa 828/2018. 440/2019. Urriak 17 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Apelazio errekurtsoa 640/2018. Urriak 10 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 5. Epaitegia. Bilbo. 191/2019. Urraik 10 Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Lan Arloko sala. Doktrina bateratzea: 4375/2018. Urriak 9 Ebazpena PDF
Lan Arloko 9. Epaitegia. Bilbo. 249/2019. Urriak 3 Ebazpena PDF
Getxoko 1. auzialdiko eta 1. instrukzioko epaitegia. ZULUP. 214/2019. dekretua. Irailak 26 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbo. 45/2019. Irailak 26 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Apelazio errekurtsoa 444/2019. Irailak 17 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 2. Epaitegia. Bilbo. Dekretua. Irailak 12 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. Erregutze errekurtsoa. 1378/2019.  Irailak 10 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 2. Epaitegia. Bilbo. 163/2019. Irailak 2 Ebazpena PDF
 Auzitegi Gorena. Gizarte arloko aretoa. 008/0000508/2019. Uztailak 23  Ebazpena PDF
 Administrazioarekiko auzia. 3. zenbakia. Bilbao. 164/2019. Uztailak 18 Ebazpena PDF
 Auzitegi Gorena. Gizarte arloko aretoa.. 008/0000877/2019. Uztailak 15 Ebazpena PDF
 Auzitegi Gorena. Gizarte arloko aretoa. 008/0003866/2018. Uztailak 5 Ebazpena PDF
 Auzitegi Gorena. Gizarte arloko aretoa. 008/0000875/2019. Uztailak 2  Ebazpena PDF
Lan Arloko 3. Epaitegia. Bilbo. 87/2019. Uztailak 1 Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Gizarte arloko sala. 008/0000913/2019. Ekainak 28 Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Gizarte arloko sala. 008/0000319/2019. Ekainak 27  Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. Bilbo. 148/2019. Ekainak 25 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. 1252/2019. Ekainak 25 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. 1239/2019. Ekainak 25 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 297/2019. Ekainak 12 Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Lan arloko sala. Doktrina bateratzea: 2524/2018. Madrid. Maiatzak 30 Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Lan arloko sala. Doktrina bateratzea: 2677/2018. Madrid. Maiatzak 28 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 2. Bilbo. 114/2019. Maiatzak 24 Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien hirugarren sala. Errekurtsoa RCA/0001155/2019. Maiatzak 24 Ebazpena PDF
Lehen auzialdiko eta instrukzioko epaitegia 1. Getxo. Maiatzak 20 Ebazpena PDF
Lan Arloko 5. Epaitegia. Bilbo. 146/2019. Maiatzak 20 Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien sala. 1493/2019. Maiatzak 16 Ebazpena PDF
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien sala. 1497/2019. Maiatzak 16 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. 764/2019. Maiatzak 14 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 5. Bilbo. 119/2019. Maiatzak 9 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 236/2019. Maiatzak 8 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. Bilbo. 98/2019. Apirilak 25 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. Bilbo. 92/2019. Apirilak 15 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. Bilbo. 37/2019. Apirilak 9 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 93/2017. Apirilak 8 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. Bilbo. 82/2019. Apirilak 4 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 5. Bilbo. 76/2019. Martxoak 20 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. Bilbo. 35/2019. Martxoak 20 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 114/2019. Martxoak 12 Ebazpena PDF
 Administrazioarekiko auzien 2. Bilbo. 25/2019. Martxoak 11 Ebazpena PDF
Lan Arloko 3. Epaitegia. Bilbo. 87/2019. Martxoak 7 Ebazpena PDF
Lan Arloko 2. Epaitegia. Bilbo.  70/2019. Martxoak 7 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. Bilbo. 47/2019. Otsailak 25 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala75/2019. Otsailak 19 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala74/2019. Otsailak 19 Ebazpena PDF
Lan Arloko 3. Epaitegia. Bilbo.  51/2019. Otsailak 14 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 5. Bilbo. 37/2019. Otsailak 13 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 5. Bilbo. 23/2019. Otsailak 4 Ebazpena PDF
 Administrazioarekiko auzien 1. Bilbo. 6/2019. 29 de enero Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. Bilbo. 6/2019.  Urtarrilak 17 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia.  Lan arloko sala. 21/2019. Urtarrilak 8 Ebazpena PDF
 2018.urtea  
Administrazioarekiko auzien 2. Bilbo. 195/2018. Abenduak 28 Ebazpenak
Administrazioarekiko auzien 5. Epaitegia. Bilbo. 177/2018. Abenduak 21 Ebazpenak
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 228/2018. Abenduak 19 Ebazpenak
Administrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Bilbo. 170/2018. Abenduak 19 Ebazpenak
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 221/2018. Abenduak 17 Ebazpenak
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien hirugarren sala. Madrid. 5773/2018. Abenduak 13 Ebazpenak
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia.  Bilbo. 213/2018. Abenduak 12 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia.  Lan arloko sala. 2466/2018.  Abenduak 11 Ebazpena
Lan Arloko 10. Epaitegia. Bilbo.  397/2018. Abenduak 3 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 502/2018. Azaroak 27 Ebazpena
Getxoko 1. auzialdiko eta 1. instrukzioko ZLUP. 152/2018. Azaroak 22 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Donostia. 274/2018. Azaroak 14 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 1. Bilbo. 184/2018. Azaroak 13 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia.  Lan arloko sala. 2231/2018. Azaroak 13 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 487/2018. Azaroak 12 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 1028/2017. Azaroak 7 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo 175/2018. Azaroak 7 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. 2174/2018. Azaroak 6 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 478/2018. Azaroak 5 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 398/2017. 477/2018. Azaroak 5 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 1023/2017. 474/2018. Urriak 29. Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Bilbo. Urriak 23 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 93/2017. Urriak 17 Ebazpena
TSJPV. 1592/2018. Urriak 09 Ebazpena
 EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 421/2018. Urriak 8 Ebazpena PDF
JCA3 Bilbao. 106/2018. Urriak 4 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Urriak 1 Ebazpena PDF
JCA4 Bilbao. 156/2017. Irailak 27 Ebazpena PDF
TSJPV. 1688/2018. Irailak 25  Ebazpena PDF
JCA5 Bilbo. 108/2018. Abuztuak 2 Ebazpena PDF
JCA3 Bilbao. 107/2018. Uztailak 19 Ebazpena PDF
JCA3 Bilbao. 106/2018. Uztailak 19 Ebazpena PDF
JCA4. 143/2018. Uztailak 18 Ebazpena PDF
TSJPV. Sala de lo social. 1522/2018. Uztailak 17 Ebazpena PDF
Tribunal Supremo. Sala de lo social. Auto de aclaración. 2854/2017. Uztailak 10 Ebazpena PDF
SJTSJPV. 1455 / 2018. Uztailak 10 Ebazpena PDF
Bilbo AA4E. 132 / 2018. Uztailak 10  Ebazpena PDF
TSJPV. Recurso de suplicación 1.053/2018. Ekainak 19 Ebazpena PDF
JS8 Bilbao. 205/2018. Ekainak 18 Ebazpena PDF
JS2. Bilbao. 201/2018. Ekainak 15 Ebazpena PDF
JS2. Bilbao. 200/2018. Ekainak 15 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Bilbao. 95/2018. Ekainak 14 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 5. Epaitegia. Bilbao. 81/2018. Ekainak 11 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 77/2018. Maiatzak 31 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Bilbo. 56/2018. Maiatzak 29 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbo. 97/2018. Maiatzak 21 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala.. 204/2018. Maiatzak 18 Ebazpena PDF
Lan Arloko 4. Epaitegia. 166/18. Maiatzak 17 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. 1082/ 2018. Maiatzak 15 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 760/2017. Maiatzak 8 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbao. 88/2018. Apirilak 31 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 5. Epaitegia. Bilbao. 409/2016-A.  apirilak 20 Ebazpena PDF
Lan Arloko 1. Epaitegia. Bilbo. 122/2018. Apirilak 18 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 69/2018. Apirilak 17. Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. 198/2015. Apirilak 13 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbo. 68 / 2018. Apirilaren 13a. Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 2. Epaitegia. Bilbo. 50 / 2018. Martxoak 28 (Getxo Kirolak) Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. 71/2018. Martxoak 27 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 39/2018. Martxoak 19 Ebazpena PDF
Administrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Bilbo. 45 / 2018. Martxoak 14 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia: Lan Arloko Sala. Apelazio errekurtsoa, 1002/2016 zenbakiduna. Otsailak 16 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. Erreguzko errekurtsoa, 131/2018 zenbakiduna. Otsailak 14 Ebazpena PDF
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Apelazio errekurtsoa 857/2017. 47/2018 epaia. Otsailak 5. (Getxo Kirolak)  Ebazpena PDF
Lan Arloko 9 Epaitegia. Bilbo. 30/2018. Urtarrilak 24 Ebazpena PDF
Lan Arloko 9 Epaitegia. Bilbo. 29/2018. Urtarrilak 24 Ebazpena PDF
Lan Arloko 7 Epaitegia. Bilbo. 8/2018. Urtarrilak 12 Ebazpena PDF
Lan Arloko 7 Epaitegia. Bilbo. 3/2018. Urtarrilak 10  Ebazpena PDF
 2017. urtea  
JS8 Bilbao, 385/2017, Abenduak 28 Ebazpena
JCA1 Bilbao, 47/2017, Abenduak 28  Ebazpena
JSO6 Bilbao, Azaroak 30  Ebazpena
JCA1 Bilbao 143/2016, Azaroak 9  Ebazpena
JCA3 Bilbao 142/2016, Azaroak 30  Ebazpena
TSJ-SCA 653/2016. Urriak 5  Ebazpena
JCA1 Bilbao. 26/2017. Irailak 22 Ebazpena
JCA 2 Bilbao 227/2017. Irailak 26  Ebazpena
JCA1B 318/2016. Uztailak 27  Ebazpena
JCA1B 344/2016. Uztailak 27  Ebazpena
JCA3B 161/2017. Uztailak 23  Ebazpena
TSJPV - SSO. Uztailak 21 Ebazpena
aurreko ebazpenaren aklarazioa Aklarazioa PDF
TSJP SCA 399/2017 Uztailak 19  Ebazpena PDF
JCA3 31/2015. Ekainak 31 Ebazpena PDF
JCA1 81/2016- R. Ekainak 27  Ebazpena PDF
 JCA1 81/2016. Ekainak 14  Ebazpena PDF
 JCA5 16/2017. Ekainak 6 Ebazpena PDF
JCA2 145/2017. Maiatzak 31 Ebazpena PDF
JCA1 146/2017. Maiatzak 24 (Getxo Kirolak) Ebazpena PDF
 JCA3 31/2015. Maiatzak 23 Ebazpena PDF
 JCA4 226/2016-c. Martxoak 17 Ebazpena PDF
 TSA SCA sección quinta 367/2017. Martxoak 2 Ebazpena PDF
 TSA SCA sección quinta 345/2017. Otsailak 28 Ebazpena PDF
 JCA4 192/2016. Otsailak 27  Ebazpena PDF
 2016.urtea  
AAE33 226-2016. Azaroak 30 Ebazpena PDF
AAE4 206-2016. Azaroak 24 Ebazpena PDF
AAE4 190-2016. Azaroak 7 Ebazpena PDF
EAEJAN. AAS 465-2016. Urriak 26 Ebazpena PDF
AAE3 185-2016. Irailak 23 Ebazpena PDF
AAE3 177-2016. Irailak 7 Ebazpena PDF
AAE1 150-2016. Uztailak 18 Ebazpena PDF
AAE2 124-2016. Uztailak 8 Ebazpena PDF
AAE4 118-2016. Ekainak 1 Ebazpena PDF
AAE5 96-2016. Maiatzak 31 Ebazpena PDF
EAEJAN. AAS. 208-2016. Maiatzak 23 Ebazpena PDF
AAE3 126_2016. Maiatzak 18  Ebazpena PDF
 AAE2 69-2016. Apirilak 27 Ebazpena PDF
 AAE3 81-2016. Apirilak 16 Ebazpena PDF
 AAE2 61-2016. Apirilak 18 Ebazpena PDF
 AAE2 48-2016. Martxoak 23 Ebazpena PDF
 AAE2 44-2016. Martxoak 17 Ebazpena PDF
 AAE3 14-2016. Otsailak 9 Ebazpena PDF
2015. urtea  
AAE5 114-2015. Abenduak 1 Ebazpena PDF
AAE4 225-2015. Azaroak 13 Ebazpena PDF
AAE 156-2015. Azaroak 9 Ebazpena PDF
AAE3 175-2015. Urriak 26 Ebazpena PDF
AU3E 133-2015 uztailak 24 Ebazpena PDF
AAE 3 114-2015 uztailak 7 Ebazpena PDF
BAA3 49-2015 uztailak 03 Ebazpena PDF
EAE AN 675-2015 ekainak 19 Ebazpena PDF
AAE3 110-2015 ekainak 19 Ebazpena PDF
AAE4 47-2015 ekainak 16 Ebazpena PDF
AAE1 64-2015 ekainak 8 Ebazpena PDF
AAE1 75-2015 ekainak 4 Ebazpena PDF
EAE AN 324-2015 ekainak 3 Ebazpena PDF
JS2 157-2015 maiatzak 08 Ebazpena PDF
LAE 290-2015 apirilak 29 Ebazpena PDF
TSJCA 150-2015 martxoak 24 Ebazpena PDF
TS 1068-2013 martxoak 10 Ebazpena PDF
AAE3 23-2015 otsailak 17 Ebazpena PDF
EAEAN 114-2015 otasilak 16 Ebazpena PDF
AAE3 11-2015 otsailak 9 Ebazpena PDF
2014. urtea   PDF
AAE3 219-2014 azaroak 19 Ebazpena PDF
AAE1 159-2014 urriak 1 Ebazpena PDF
LAE3 875-13 apirilak 16 Ebazpena PDF
JCA1 1-14 8 enero Ebazpena PDF
JCA 4 12-14 27 enero Ebazpena PDF
JCA 4 15-14 27 enero Ebazpena PDF
JCA 4 16-14 27 enero Ebazpena PDF
TSJPV 46-14 22 enero Ebazpena PDF
JCA 4 3-14 29 enero Ebazpena PDF
TSJPV 50-14 29 enero Ebazpena PDF
JCA 4 28-14 10 febrero Ebazpena PDF
JCA 3 14-14 13 febrero Ebazpena PDF
JCA 3 15-14 13 febrero Ebazpena PDF
JCA 3 16-14 13 febrero Ebazpena PDF
JCA5 11-14 14 febrero Ebazpena PDF
JCA5 20-14 18 febrero Ebazpena PDF
JCA 2 20-14 19 febrero Ebazpena PDF
JCA 3 40-14 24 febrero Ebazpena PDF
JCA 3 52-14 5 marzo Ebazpena PDF
JCA2 54-14 14 marzo Ebazpena PDF
JCA 5 41-14 25 marzo Ebazpena PDF
TSJPV 206-14 9 abril Ebazpena PDF
JCA 1 71-14 24 abril Ebazpena PDF
TSJPV 252-14 7 mayo Ebazpena PDF
JCA 1 83-14 8 mayo Ebazpena PDF
JCA4 98-14 15 mayo Ebazpena PDF
JCA 4 103-14 19 mayo Ebazpena PDF
JCA 2 100-14 21 mayo Ebazpena PDF
JCA 4 139-14 23 mayo Ebazpena PDF
JCA 5 82-14 27 mayo Ebazpena PDF
JCA 5 98-14 5 junio Ebazpena PDF
JCA 5 102-14 17 junio Ebazpena PDF
JCA 2 119-14 20 junio Ebazpena PDF
JCA 2 20-14 7 julio Ebazpena PDF
JCA3 179-14 22 septiembre Ebazpena PDF
JCA1 159-14 1 octubre Ebazpena PDF
JCA4 223-14 13 octubre Ebazpena PDF
2013. urtea  
EAEAN 110-2013 otsailak 20 Ebazpena PDF

- Ordenantzak eta Erregelamenduak egiteko prozedura: 1060/2017 Dekretua

Jarraitu beharreko prozedurari buruzko informazio orokorra

1.- Kontsulta publikoa

Xedapen rautzailea kontsulta publiko bat egingo du udalaren web atariaren bitartez; kontsulta horretan etorkizuneko arauaren eraginpean egon daitezkeen subjektu eta elkarte garrantzitsuenen iritzia jasoko da, hain zuzen ere, gai hauei dagokienez :
a) ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak;
b) onartzeko aukerak eta premia;
c) arauaren helburuak;
d) balizko konponbide arautzaileak eta ez arautzaileak.

Kontsulta epea izango da izan 15 egun natural baina gutxiagokoa. Proposamena egiten duen sailak, txosten bat egingo du, eta bertan jasoko eta aztertuko ditu proposamen guztiak, egin beharreko arauzko xedapeneko proiektuari eransteko helburuz. Txosten hori udalaren webgunean argitaratuko da. 

2.- Hasierako onaspena - Jendaurrean jartzea

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, 30 egun daude jendaurrean alegazioak aurkezteko.

a) Alegaziorik badago: osoko Bilkurara eramaten da alegazioak baiestea edo ezestea eta araua behin betiko onartzea.
b) Alegaziorik EZ badago: araua behin betiko bihurtuko da.

Ordenantzak eta araudiak egitea

Getxoko Udalaren eta bere erakunde autonomoen diru-laguntzen ordenantza orokorra egiteko proiektua
Kontsulta publikoa

Hasierako onaspena

Behin betiko onaspena
- Kontsulta
- Itzulpen txostena
Osoko Bilkura (2021/12/23): Ordenantza -

« Udal Kudeaketara itzuli

Ayuntamiento

Udaletxea

Fueros, 1
48992 (Algorta) Getxo

Email: zergadunak@getxo.eus
Gainbalioa eta Ondasun higiezina: 94 466 00 28
Gainerako zergak: 94 466 00 25
Atzerapenak, Zatikatzeak, Helbideratzeak: 94 466 00 35 - 94 466 00 36