Zerga-Informazioa

Zerga motaren arabera, informazioaren irismenagatik, egutegi fiskala eta berrikuntzak.

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga izaera errealeko zuzeneko zerga da, eta udalerrian kokatutako landa- eta hiri-ondasun higiezinen eta ezaugarri bereziko ondasun higiezinen balioa zergapetzen du. Getxoko Udalak Ondasun Higiezinen gaineko Zerga exijitzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 20.1 artikuluaren arabera.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da: ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

 1. Informazio orokorra
 2. Ohiko galderak
 3. Kitapenaren adibidea
 4. Hobaria urbanizatu, eraiki eta eraikuntza sustatzen duten enpresen higiezinetarako
 5. Hobaria babes publikoko etxebizitzetarako (3 urteko hasierako aldia)
 6. Hobaria babes publikoko etxebizitzetarako (2 urteko aldi gehigarria)
 7. Hobaria alokairurako programan lagatzen diren higiezinetarako
 8. Hobaria hondamendi naturalek hondatutako higiezinetarako
 9. Hobaria nekazaritzako kooperatiben eta lurren taldekako ustiapenezko kooperatiben landa - ondasunetarako
 10. Hobaria familia ugarien jabetzako higiezinetan
 11. Kalteberatsun-egoeran dauden subjektu pasiboen hobaria
 12. Salbuespena irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat
 13. Zerga-likidazioa ezeztatzea titularraren akatsagatik
 14. Ordezkari-aldaketa OHZ-ren ondorioetarako
 15. Zerga-kuotaren banaketa titularkideen artean
 16. Bidegabeko sarrerak itzultzea KB birkalkuluagatik
 17. Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga zuzeneko zerga da, eta udalerriko bide publikoetatik zirkulatzeko gai diren trakzio mekanikodun ibilgailuen titulartasuna zergapetzen du, ibilgailu horien mota eta kategoria edozein izanda ere. Getxoko Udalak trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga eskatzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 20.1 artikuluarekin bat etorriz.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da: ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

 1. Informazio orokorra
 2. Ohiko galderak
 3. Kitapenaren adibidea
 4. Hobaria gutxien kutsatzen duten ibiligailuetarako
 5. Hobaria ibilgailuk historikoagatik
 6. Hobaria familia ugaria izateagatik
 7. Salbuespena mugitzeko eragozpenak edukitzeagatik
 8. Salbuespena nekazaritza-ikuskaritzarako kartilla ibilgailuetarako
 9. Zati proportzionalaren itzulketa
 10. Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga duen zerga ordenantza

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga udal-mugartean enpresa-jarduerak, jarduera profesionalak edo artistikoak gauzatzea zergapetzen duen zuzeneko zerga bat da, alde batera tusita lokal jakin batean gauzatzen direnentz eta zergaren tarifetan zehaztuta daudenentz. Getxoko Udalak Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga exijitzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 20.1 artikuluaren arabera.

Garrantzitsua: Getxoko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiaren esku utzi du Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren borondatezko epealdiko diru-bilketaren kudeaketa. Hori dela eta, prozedura honekin zerikusia duen edozein gai aztertzeko, Bizkaiko Foru Aldundiarekin jarri behar duzu harremanetan.

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga zuzeneko tributu bat da, lursail horien balio-gehikuntza zergapetzen duena, betiere lursail horien jabetza jabari mugatzailea izateko edozein eskubide errealen bidez eskualdatzearen ondorioz agerian jartzen denean. Getxoko Udalak hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga eskatzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 20.2 artikuluaren arabera.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da: ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak, adibidez likidazioaren behin-behineko aurrerapen-agiria edo adierazpena, eskriturarik izan ezean. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

 1. Informazio orokorra
 2. Ohiko galderak
 3. Kitapenaren adibidea
 4. Heriotzagatiko irabazizko eskualdatzeetan hobariaren eskaera eskontidearen edo izazteko bikotekidearen alde
 5. Eskriturarik ez badago, aitorpena
 6. Kitapenaren behin-behineko aurrerapena
 7. Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza
 8. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren (gainbalioaren) gaineko zergaren kudeaketari buruzko instrukzioa
 9. Gainbalio zergaren kontsulta-aurrerakina

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga zeharkako tributu bat da, eta udal-mugartean obra- edo hirigintza-lizentzia lortzea eskatzen duen edozein eraikuntza, instalazio edo obra egitea zergapetzen du, lizentzia hori lortu edo ez; era berean, erantzukizunpeko adierazpena edo aldez aurreko jakinarazpena aurkeztea eskatzen duen edozein eraikuntza, instalazio edo obra egitea zergapetzen du, baldin eta ezarpena udalari badagokio. Getxoko Udalak Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga exijitzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 20.2 artikuluarekin bat etorriz.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da: ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

 1. Informazio orokorra
 2. Ohiko galderak
 3. Kitapenaren adibidea
 4. Hobaria interes berezi edo udal erabileragatik
 5. Hobaria ezinduentzako irisgarritasun eta bizitzeko egokitasunerako
 6. Hobaria eguzki-energia sistemak ezartzeagatik
 7. Etxebizitza babestuak eraikitzeko hobaria
 8. Zenbateko osoaren aitorpena
 9. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen zerga

Jabari publikoa okupatzeagatiko tasa zerga-izaerako diru-sarrera bat da, eta udal-jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia zergapetzen du. Ordenantzan aurreikusitako tasa eskatzeko kasuetako bat da trakzio mekanikodun ibilgailuak udal bide publikoetan aparkatzea. Getxoko Udalak jabari publikoa okupatzeagatiko tasa eskatzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 21.3.u) artikuluaren arabera.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da: ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

 1. Informazio orokorra
 2. Ohiko galderak
 3. Bereizgarri-eskaera pertsona fisikoentzat
 4. Bereizgarri-eskaera pertsona juridikoentzat
 5. Baja-eskaera
 6. Adierazpena pertsona juridikoen ibilgailuen erabilera partikularra
 7. Eskaera TAO bereizgarria aldatzeko
 8. Udal herri jabaria atzemateagatiko tasen zerga ordenatza araupetzailea

Udal-hilerriaren zerbitzuak emateagatiko tasa zerga-izaerako diru-sarrera bat da, eta hilerriarekin zerikusia duten hainbat zerbitzu egiteko eta lurperatzeko espazioen esleipena zergapetzen du, Hilotzen osasun-zaintzaren araudian xedatutakoaren arabera. Getxoko Udalak udal-hilerrian zerbitzuak emateagatiko tasa exijitzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 21.4.p) artikuluaren arabera..

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da: ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

 1. Datuen aitorpena tasa likidatzeko
 2. Udal hilerriaren tasa arautzen duen zerga ordenantza

Jarduerengatik eta instalazioengatik eta establezimenduak irekitzeagatik zerbitzuak emateagatiko tasa, zerga-izaerako diru-sarrera bat, jarduera sailkatuko lizentziak emateagatik eta kontrolerako administrazio-jarduerak egiteagatik eskatzen dena, jarduera sailkatuak aldez aurretik jakinarazten direnean eta establezimenduak irekitzen direnean. Getxoko Udalak jarduerengatik eta instalazioengatik zerbitzuak emateagatiko eta establezimenduak irekitzeagatiko tasa exijitzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 21.4.l) artikuluaren arabera.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da: ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

 1. Informazio orokorra
 2. Ohiko galderak
 3. Kitapenaren adibidea
 4. Hobaria ekintzaile berrientzat
 5. Jarduera eta instalazioekin lotutako zerbitzuak eskainteagatiko eta establezimenduak tasak arautzen dituen ordenantza fiskala

Zaborra biltzeagatiko, garraiatzeagatiko eta tratatzeagatiko tasa zerga-izaerako diru-sarrera bat da, eta etxebizitzetan, ostatuetan, lokaletan edo establezimenduetan etxeetako zaborra eta hiri-hondakin solidoak nahitaez jasotzeko zerbitzua emateagatik eskatzen da, jarduera industrialak, merkataritzakoak, profesionalak, artistikoak, zerbitzuetakoak, sozialak, kulturalak, kiroletakoak edo beste edozein erabilera ekonomiko eta hirigintza-plangintzan aurreikusitakoa, bai eta horiek garraiatu eta tratatzeagatik ere. Getxoko Udalak jarduerengatik eta instalazioengatik zerbitzuak emateagatiko eta establezimenduak irekitzeagatiko tasa exijitzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 21.4.s) artikuluaren arabera.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da: ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; ordaindu beharreko kuota nola kalkulatzen den jakiteko likidazioen adibideak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Garrantzitsua: Getxoko Udalak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren esku utzi du zaborra biltzeko, garraiatzeko eta tratatzeko zerbitzuaren tasa borondatez ordaintzeko kudeaketa. Hori dela eta, prozedura honekin zerikusia duen edozein gairi dagokionez, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin harremanetan jarri behar da.

 1. Informazio orokorra
 2. Ohiko galderak
 3. Kitapenaren adibidea
 4. Eskaera tarifa murritzeko errenta baxuko zergadunei
 5. Eskaera tarifa murritzeko jarduera asteagatik
 6. Eskaera tarifa murritzeko familia ugariei
 7. Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzeagatiko tasa arautzen duen zerga ordenantza

Zaborra biltzeagatiko, garraioagatiko eta tratamenduagatiko tasa zerga-izaerako diru-sarrera bat da, eta udal-estolderiaren sarerako hartunea baimentzeko beharrezko baldintzak betetzen diren egiaztatzeko jardueragatik eskatzen da, bai eta iraizkinak, euri-urak, ur beltzak eta hondakin-urak udal-estolderiaren sarearen bidez husteko zerbitzuak emateagatik eta horiek arazteko tratamenduagatik ere. Getxoko Udalak estolderiarengatiko tasa eskatzen du, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 21.4.r) artikuluaren arabera.

Jarraian, Getxoko Udalak zerga honi buruz eskatzen duenari buruzko informazio guztia agertzen da: ordenantza arautzailea, indarrean dagoena; ordenantza horren laburpen bat; zergadunek egindako galdera ohikoenei emandako erantzunak; eta, hala badagokio, zerga-onura bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak (aplikatu beharreko araudiak ahalbidetzen dituenak) eta zergarekin erlazionatutako izapideak. Dokumentu horietan, zerga-onura eta izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Garrantzitsua: Getxoko Udalak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren esku utzi du estolderiagatiko tasa borondatezko epean biltzeko kudeaketa. Hori dela eta, prozedura honekin zerikusia duen edozein gairi dagokionez, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin harremanetan jarri behar da.

 1. Informazio orokorra
 2. Ohiko galderak
 3. Eskaera tarifa murritzeko errenta baxuko zergadunei
 4. Eskaera tarifa murritzeko jarduera asteagatik
 5. Eskaera tarifa murritzeko familia ugariei
 6. Estolderiagatiko tasa arautzen duen zerga ordenantza

Getxoko Udalak Zerga-bilketako unitate bat du. Unitate horretan, zergadunek beren zorren egoerari buruzko informazioa eska dezakete, ordainagirien kopiak lor ditzakete, zergak zergadunak izendatutako banku-kontu batean helbideratu ditzakete, interesik gabeko ordainketa zatikatuaren modalitateari heldu diezaiokete, aldizkako zergetarako gutunaren ordainketa deritzona, edo, bestela, beren zergak ordenantzan ezarritako baldintza eta epeetan geroratu edo zatitu ditzakete.

Hona hemen gai horiekin lotutako informazio guztia. Indarrean dauden prozedurak arautzen dituen ordenantza, horren laburpena, zergadunek egindako galdera ohikoenen erantzunak, eta aukera horietako bakoitza eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak. Dokumentu horietan izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

Atal honetan, indarrean dagoen urtearen arabera sailkatuta, Getxoko Udalak zergak arautzeko onartutako ordenantza fiskalak aurki daitezke.

2024

 1. Ondasun higiezinen gaineko zerga
 2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga
 3. Ekonomia-jardueren gaineko zerga
 4. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga
 5. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga
 6. Jabari publikoa okupatzeagatiko tasa
 7. Hilerriko zerbitzuak emateagatiko tasa
 8. Zerbitzuak emateagatiko tasa, jarduera eta instalazioengatik eta establezimenduak irekitzeagatik
 9. Hirigintza-zerbitzuak, obra-lizentziak eta beste zerbitzu tekniko batzuk emateagatiko zerga
 10. Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzeagatiko tasa
 11. Estolderiagatiko tasa
 12. Kudeaketa, diru-bilketa eta ikuskapena

2023

 1. Ondasun higiezinen gaineko zerga
 2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga
 3. Ekonomia-jardueren gaineko zerga
 4. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga
 5. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga
 6. Jabari publikoa okupatzeagatiko tasa
 7. Hilerriko zerbitzuak emateagatiko tasa
 8. Zerbitzuak emateagatiko tasa, jarduera eta instalazioengatik eta establezimenduak irekitzeagatik
 9. Hirigintza-zerbitzuak, obra-lizentziak eta beste zerbitzu tekniko batzuk emateagatiko zerga
 10. Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzeagatiko tasa
 11. Estolderiagatiko tasa
 12. Kudeaketa, diru-bilketa eta ikuskapena

2022

 1. Ondasun higiezinen gaineko zerga
 2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga
 3. Ekonomia-jardueren gaineko zerga
 4. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga
  4.1 Hiri-lurren balio-gehikuntzaren (gainbalioaren) gaineko zergaren kudeaketari buruzko instrukzioa
 5. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga
 6. Jabari publikoa okupatzeagatiko tasa
 7. Hilerriko zerbitzuak emateagatiko tasa
 8. Zerbitzuak emateagatiko tasa, jarduera eta instalazioengatik eta establezimenduak irekitzeagatik
 9. Hirigintza-zerbitzuak, obra-lizentziak eta beste zerbitzu tekniko batzuk emateagatiko zerga
 10. Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzeagatiko tasa
 11. Estolderiagatiko tasa
 12. Kudeaketa, diru-bilketa eta ikuskapena

2021

 1. Ondasun higiezinen gaineko zerga
 2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga
 3. Ekonomia-jardueren gaineko zerga
 4. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga
  4.1 Hiri-lurren balio-gehikuntzaren (gainbalioaren) gaineko zergaren kudeaketari buruzko instrukzioa
 5. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga
 6. Jabari publikoa okupatzeagatiko tasa
 7. Hilerriko zerbitzuak emateagatiko tasa
 8. Zerbitzuak emateagatiko tasa, jarduera eta instalazioengatik eta establezimenduak irekitzeagatik
 9. Hirigintza-zerbitzuak, obra-lizentziak eta beste zerbitzu tekniko batzuk emateagatiko zerga
 10. Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzeagatiko tasa
 11. Estolderiagatiko tasa
 12. Kudeaketa, diru-bilketa eta ikuskapena

2020

 1. Ondasun higiezinen gaineko zerga
 2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga
 3. Ekonomia-jardueren gaineko zerga
 4. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga
  4.1 Hiri-lurren balio-gehikuntzaren (gainbalioaren) gaineko zergaren kudeaketari buruzko instrukzioa
 5. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga
 6. Jabari publikoa okupatzeagatiko tasa
 7. Hilerriko zerbitzuak emateagatiko tasa
 8. Zerbitzuak emateagatiko tasa, jarduera eta instalazioengatik eta establezimenduak irekitzeagatik
 9. Hirigintza-zerbitzuak, obra-lizentziak eta beste zerbitzu tekniko batzuk emateagatiko zerga
 10. Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzeagatiko tasa
 11. Estolderiagatiko tasa
 12. Kudeaketa, diru-bilketa eta ikuskapena

2019

 1. Ondasun higiezinen gaineko zerga
 2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga
 3. Ekonomia-jardueren gaineko zerga
 4. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga
  4.1 Hiri-lurren balio-gehikuntzaren (gainbalioaren) gaineko zergaren kudeaketari buruzko instrukzioa
 5. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga
 6. Jabari publikoa okupatzeagatiko tasa
 7. Hilerriko zerbitzuak emateagatiko tasa
 8. Zerbitzuak emateagatiko tasa, jarduera eta instalazioengatik eta establezimenduak irekitzeagatik
 9. Hirigintza-zerbitzuak, obra-lizentziak eta beste zerbitzu tekniko batzuk emateagatiko zerga
 10. Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzeagatiko tasa
 11. Estolderiagatiko tasa
 12. Kudeaketa, diru-bilketa eta ikuskapena

2018

 1. Ondasun higiezinen gaineko zerga
 2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga
 3. Ekonomia-jardueren gaineko zerga
 4. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga
  4.1 Hiri-lurren balio-gehikuntzaren (gainbalioaren) gaineko zergaren kudeaketari buruzko instrukzioa
 5. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga
 6. Jabari publikoa okupatzeagatiko tasa
 7. Hirigintza-zerbitzuak, obra-lizentziak eta beste zerbitzu tekniko batzuk emateagatiko zerga
 8. Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzeagatiko tasa
 9. Estolderiagatiko tasa
 10. Kudeaketa, diru-bilketa eta ikuskapena

2017

 1. Ondasun higiezinen gaineko zerga
 2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga
 3. Ekonomia-jardueren gaineko zerga
 4. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga
  4.1 Hiri-lurren balio-gehikuntzaren (gainbalioaren) gaineko zergaren kudeaketari buruzko instrukzioa
 5. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga
 6. Jabari publikoa okupatzeagatiko tasa
 7. Hilerriko zerbitzuak emateagatiko tasa
 8. Zerbitzuak emateagatiko tasa, jarduera eta instalazioengatik eta establezimenduak irekitzeagatik
 9. Hirigintza-zerbitzuak, obra-lizentziak eta beste zerbitzu tekniko batzuk emateagatiko zerga
 10. Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzeagatiko tasa
 11. Estolderiagatiko tasa
 12. Kudeaketa, diru-bilketa eta ikuskapena

Jarraian, tributu motaren arabera sailkatuta, Getxoko Udalak tributu nagusiak arautzen dituzten Zerga Ordenantzetan jasotako funtsezko gaien laburpena erakusten da.

Jarraian, tributu-motaren arabera sailkatuta, Getxoko Udalak eskatzen dituen zergadunek planteatzen dituzten gai ohikoenei emandako erantzunak erakusten dira. (Ordenantzen edukia eta irismena interpretatzea, izapide eta prozedurei buruzko zalantzak, ondorioak, etab.).

 1. Ondasun higiezinen gaineko zerga
 2. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
 3. Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga
 4. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga
 5. Egoiliarren TAOren bereizgarria lortzeagatiko tasa
 6. Establezimenduak irekitzeagatiko tasak
 7. Zergen helbideratzea
 8. Estolderiagatiko tasa
 9. Banku-helbideraketak

Atal honetan, tributu motaren arabera sailkatuta, Getxoko Udalak eskatzen dituen eta ordaindu beharrekoak diren tributu nagusien kuotak kalkulatzeko oinarrizko adibideak aurkituko dituzu.

 1. Ondasun Higiezinen gaineko zerga
 2. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
 3. Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga
 4. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga
 5. Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzeagatiko tasa

Atal honetan, zergen arabera sailkatuta, Getxoko Udalak eskatzen dituen zergei dagokienez eska daitezkeen zerga-onurak eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak aurkituko dituzu. Dokumentu horietan izapide horien deskribapena, horiek eskatzeko eta aplikatzeko epeak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrenda eta eskabidea bera aurkituko dituzu.

 1. Ondasun Higiezinen gaineko zerga
  - Hobaria urbanizatu, eraiki eta eraikuntza sustatzen duten enpresen higiezinetarako
  - Hobaria babes publikoko etxebizitzetarako (3 urteko hasierako aldia)
  - Hobaria babes publikoko etxebizitzetarako (2 urteko aldi gehigarria)
  - Hobaria alokairurako programan lagatzen diren higiezinetarako
  - Hobaria hondamendi naturalek hondatutako higiezinetarako
  - Hobaria nekazaritzako kooperatiben eta lurren taldekako ustiapenezko kooperatiben landa - ondasunetarako
  - Salbuespena irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat
 2. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
  - Hobaria gutxien kutsatzen duten ibiligailuetarako
  - Hobaria ibilgailuk historikoagatik
  - Hobaria familia ugaria izateagatik
  - Salbuespena mugitzeko eragozpenak edukitzeagatik
  - Salbuespena nekazaritza-ikuskaritzarako kartilla ibilgailuetarako
 3. Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga
  - Heriotzagatiko irabazizko eskualdatzeetan hobariaren eskaera eskontidearen edo izazteko bikotekidearen alde
 4. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga
  - Hobaria interes berezi edo udal erabileragatik
  - Hobaria ezinduentzako irisgarritasun eta bizitzeko egokitasunerako
  - Hobaria eguzki-energia sistemak ezartzeagatik
  - Etxebizitza babestuak eraikitzeko hobaria
 5. Litzenziaren edo obren aurreztiako jakinarazpenaren tasa
  - Estandarizatutako familia errentaren tarifa murriztua
  - Jabeen erkidegoen tarifa murriztua
 6. Establezimenduak irekitzeagatiko tasak
  - Hobaria ekintzaile berrientzat
 7. Zabor bilketa, garraio eta tratamendu eta estolderiaren tasa
  - Eskaera tarifa murritzeko errenta baxuko zergadunei
  - Eskaera tarifa murritzeko jarduera asteagatik
  - Eskaera tarifa murritzeko familia ugariei

Atal honetan, zergen arabera sailkatuta, Getxoko Udalak eskatzen dituen eta zergekin lotuta dauden beste gai batzuk eskatzeko erabili beharreko eredu normalizatuak aurkituko dituzu (errekurtsoak aurkezteko, bere izenean izapideak egiten dituen hirugarren pertsona bati ordezkaritza emateko, zergak helbideratzeko, geroratzeak edo zatikatzeak eskatzeko, etab.).

 1. Orokorra
  - Premiamendu-probidentziaren aurkako errekurtsoa
  - Zerga-likidazioen aurkako berraztertze-errekurtsoa
  - Zerga-likidazioen jakinarazpenetarako helbidea aldatzea
  - Ordezkaritza ematea
  - Zergak helbideratzea
  - Zergen helbideratzea kentzea
  - Geroratzeak eta zatikatzeak
 2. Ondasun higiezinen gaineko zerga
  - Zerga-likidazioa deuseztatzea titularra identifikatzean akatsa egiteagatik
  - OHZren ondorioetarako ordezkaria aldatzea
  - Zerga-kuota titularkideen artean zatitzea
  - Bidegabeko diru-sarrerak itzultzea katastro-balioa birkalkulatuz
 3. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga
  - Zati proportzionala itzultzea
 4. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga
  - Eskriturarik ez dagoen kasuetarako aitorpena
  - Likidazioaren behin-behineko aurrerapen-agiria
 5. Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga
  - Azken kostuaren adierazpena
 6. Egoiliarren TAOren bereizgarria lortzeagatiko tasa
  - Baja-eskaera
  - TAOren bereizgarria aldatzeko eskaera
 7. Hilerri-zerbitzua emateagatiko tasa
  - Tasa likidatzeko datuen adierazpena
 8. Ibilgailuen pasabide-tasa
  - Ibi-plaka jasotzea

Zergadunaren egutegia edo egutegi fiskala Getxoko Udalak onartzen duen dokumentu bat da. Dokumentu horren helburua da udalerriko zergadunei urte bakoitzean udal honekiko zerga-betebeharrak betetzeko kontuan hartu beharko dituzten datak jakinaraztea.


2024.urtea

 • 1566/2024 Ebazpen dokumentoa: ebazpena
 • BAOn argitaratzea: (2024/04/05): BAO

2023. urtea

2022. urtea

 • Resolución
 • Rectificar el error material de transcripción de la Resolución 240/2022 de fecha 24 de enero de 2022, por el que se aprueba el Calendario fiscal para el ejercicio 2022. Resolución: 2071/2022 (resolución)
 • Rectificación del calendario fiscal para el ejercicio 2022 - Anuncio BOB (31/05/2022): anuncio
 • Calendario fiscal para el ejercicio 2022 para la Tasa por ocupación de vía pública (15/09/2022): resolución
 • Calendario Fiscal para el ejercicio 2022 de la Tasa por ocupación de vía pública, terrazas: BOB

2021.urtea

2020.urtea

2019.urtea

2018. urtea

2017.urtea

Atal honetan, eskatzen dituen zergei buruz Getxoko Udalak herritarrei jakinarazi nahi dizkien iragarkiak, abisuak eta argitalpenak aurkituko dituzu, hala nola, diru-sarreren erroldak jendaurrean jartzeko epeei buruzko iragarkiak, aurretiko entzunaldiaren izapidean ordenantza fiskalak aldatzeko edo onartzeko iradokizunak aurkezteko epeei buruzkoak, ordenantza fiskalak jendaurrean jartzeko epeei buruzkoak, intzidentziei buruzko iragarkiak, etab.

« Udal Kudeaketara itzuli

...

Udaletxea

Fueros, 1
48992 (Algorta) Getxo

Posta elektronikoa: zergadunak@getxo.eus